DegerlerimizKaliteGvenlikM?teri odakl?SorumlulukOrtakl?k

KUTLU Ak

1985 y?l?nda kurulan Kutlu otomotiv ak tamiri ve yedek para ticari sat?? ma?azas? olarak ba?lam??t?r. Ak retimine ilk ad?mlar?n? 2000 y?l?nda Kutlu Ak olarak atm??t?r.

?irketin ilk odakland??? nokta, ilerici teknolojinin bir sonucu olarak aklerin geni? alanlardaki uygulamalar?.

Kutlu Ak, mtevazi ba?lang?c?n? olu?turan btnlk zerine in?a edilmi? gl bir gelecekle ilerliyor. Kalite odakl? retimi ile yurt ii ve yurt d??? pazarlara emin ad?mlarla ilerlemektedir.

Kutlu Ak, 22 y?ll?k tecrbesi ve y?lda 300K retim kapasitesi ile bugn dnya ap?nda ilerlemek iin al??maktad?r.

Bugnk ba?ar?m?z ve gelecek iin ba?ar?m?z, y?llar iinde kurulan gvenilir ortakl?klar ile gvence alt?na al?nm??t?r. Bugn olu?turdu?umuz ili?kiler Kutlu Aknn sonraki ad?mlar? temsil ediyor.


Misyonumuz

Yeniliki enerji zmleri ile kesintisiz ve srdrlebilir ya?am? desteklemek


Vizyonumuz

al??anlar?, ortakl?klar? ve performans? ile ne ?kan lider enerji zmleri sa?lay?c?s? olmak

KUTLU Ak enerjiye bak?? a?m?z? de?i?tirir.